Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 35/2021privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor spatii din incinta Spatiului de utilitate publica Maxenu, com. Tintesti, jud. Buzau2021/10/08
HCL 34/2021privind aprobarea Regulamentului privind Procedura de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public si privat al comunei Tintesti, aflate in administrarea Consiliului local Tintesti2021/10/08
HCL 27/2021privind Insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 20212021/07/30
HCL 26/2021privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Tintesti, pe Iulie 20212021/07/30
HCL 25/2021privind aprobarea Referendumului avand ca obiect modificarea hotarealor Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Tintesti si Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Buzau , in sensul unirii celor doua entitati administrative 2021/07/14
HCL 24/2021privind modificare si completarea HCL nr. 44 / 16.10.2020 pentru aprobarea implementarii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului „Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu echipamente de protectie medicala de tip masti de protectie medicala, dezinfectanti, precum si alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea coronavirului SARS-Cov2 in comuna Tintesti, judetul Buzau”2021/06/30
HCL 23/2021privind prelungirea termenului de rambursare a imprumutului acordat de la bugetul local al comunei Tintesti, jud. Buzau, catre Serviciul local de Salubrizare Tintesti2021/06/30
HCL 22/2021privind scaderea din evidenta fiscala a persoanelor decedate din comuna Tintesti, jud. Buzau2021/06/30
HCL 21/2021privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Tintesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” sa voteze aprobarea primirii Comunei Catina in asociatie2021/06/30
HCL 20/2021privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Tintesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” sa voteze aprobarea retragerii Comunei Valcelele in asociatie2021/06/30
HCL 19/2021pentru aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local Tintesti nr.47/16.10.2020 cu privire la aprobarea obiectivului de investitii si impelementarii proiectului cu tema: ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Tintesti, Judetul Buzau”2021/05/28
HCL 18/2021 privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 5299/200/2017 – apel2021/05/28
HCL 17/2021privind aprobarea casarrii obiectelor de inventar din gestiunea Scolii Gimnazial Maxenu2021/05/28
HCL 16/2021privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Tintesti pentru semestrul II al anului scolar 2020-20212021/05/28
HCL 15/2021privind aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice si a Programului anual al achizitiilor publice al comunei Tintesti pe anul 20212021/05/28
HCL 14/2021privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2022 la nivelul comunei Ţinteşti, judetul Buzău2021/05/28
HCL 13/2021privind bugetul general al comunei Tintesti pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022, 2023 si 20242021/04/26
HCL 12/2021privind Aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele judetene care tranziteaza comuna Tintesti2021/03/30
HCL 11/2021privind Insusirea rapoartelor anuale de evaluare a aplicarii Legii nr.544/2001 si 52/20032021/03/30
HCL 10/2021privind Executia bugetara aferenta trimestrului IV a anului 20202021/03/30
HCL 9/2021privind Revocarea Hotararii Consiliului Local Tintesti nr.56/27.11.2020, privind aprobarea Nomencaltorului stradal al Comunei Tintesti2021/02/26
HCL 8/2021privind Aprobarea revocarii Anexei 2 si modificarea HCL nr.41/16.10.20202021/02/26
HCL 7/2021privind Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „PROGAZ BUZAU 2020” la care Comuna este membru asociat2021/02/26
HCL 6/2021privind Aplicarea planului de tarifare zonala in cadrul municipiului Buzau si a ADI Buzau- Maracineni2021/02/26
HCL 5/2021privind Aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Tintesti pentru perioada 2021 – 20272021/01/29
HCL 4/2021privind Alegerea presedintelui de sedinta , pentru sedintele Consiliului local al comunei Tintesti , lunar, in ordine alfabetica2021/01/29
HCL 3/2021privind Utilizarea excedentului aferent anului 2020 pentru anul 20212021/01/29
HCL 2/2021privind Aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes  local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social2021/01/29
HCL 1/2021privind Aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutoarelor de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale pentru anul 20212021/01/29
HCL 64/2020privind acordarea de gratuitate la transport public local elevilor cu domiciliul in comuna Tintesti2020/12/22
HCL 63/2020privind infiintarea unor noi statii de autobuz pentru cursele regulate de persoane in regim judetean2020/12/22
HCL 62/2020privind insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 20202020/12/22
HCL 61/2020privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Tintesti, pe decembrie 20202020/12/22
HCL 60/2020privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Tintesti pentru anul scolar 2020-20212020/12/22
HCL 59/2020privind desemnarea reprezentantului Comunei Tintesti prin Consiliul local al comunei Tintesti, in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Trans-Bus SA Buzau2020/11/27
HCL 58/2020privind alocarea de sume din bugetul local , in vederea organizarii Pomului de Craciun pentru prescolarii si elevii din comuna Tintesti2020/11/27
HCL 57/2020privind desemnarea consilierilor locali in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Maxenu2020/11/27
HCL 56/2020privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Tintesti2020/11/27
HCL 55/2020privind aprobarea cuantumului si numarului burselor acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Tintesti pentru trimestrul I al anului scolar 2020-20212020/11/27
HCL 54/2020privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Modernizarea ,extinderea si eficientizarea sistemului de ilumint public in comuna Tintesti , judetul Buzau”2020/11/27
HCL 53/2020privind modificarea inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei ŢINTEŞTI2020/11/27
HCL 52/2020privind alegerea Viceprimarului comunei Tintesti2020/11/17
HCL 51/2020cu privire la alegerea Comisiei de numarare a voturilor2020/11/17
HCL 50/2020privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local Tintesti, jud. Buzau2020/11/17
HCL 49/2020privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local al comunei Tintesti pentru o perioada de 3 luni2020/11/17
HCL 48/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2020 al aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti si serviciu public de interes local din subordinea Consiliului local Tintesti2020/10/16
HCL 47/2020privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului ( UIP) pentru proiectul”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar ,Comuna Ţinteşti, Judetul Buzău”2020/10/16
HCL 46/2020privind Aprobarea obiectivului de investitii si implementarii proiectului cu tema „Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei-it mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, comuna Tintesti, judetul Buzau”2020/10/16
HCL 45/2020privind aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului ( UIP) pentru proiectul „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS- Cov-2 in Comuna Tintesti , Judetul Buzau ”2020/10/16
HCL 44/2020privind Aprobarea implementarii proiectului „Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu echipamente de protectie medicala de tip masti de protectie medicala, dezinfectanti, precum si alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni raspandirea coronavirului SARS-Cov2 in comuna Tintesti, judetul Buzau”2020/10/16
HCL 43/2020privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, pentru proiectul integrat finantat prin PNDR 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala Submasura 7.6-Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural intitulat „Modernizare Camin Cultural sat Ţinteşti , comuna Ţinteşti , Judetul Buzău”2020/10/16
HCL 42/2020privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, pentru proiectul integrat finantat prin PNDR 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala Submasura 7.2-Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica intitulat „Modernizare Gradinita program normal sat Maxenu , comuna Ţinteşti , Judetul Buzău”2020/10/16
HCL 41/2020privind Aprobatea taxelor si impozitelor pentru anul 20212020/10/16
HCL 40/2020privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Tintesti, pe septembrie 20202020/09/18
HCL 39/2020privind Aprobarea taxei de inchiriere a utilajului buldoexcavator aflat in patrimoniul comunai Tintesti, judetul Buzau2020/09/18
HCL 38/2020privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Tintesti, pe luna august 20202020/08/28
HCL 37/2020privind Aprobarea cuantumului si numarul de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Tintesti pentru semestrul I al anului scolar 2020 – 20212020/08/28
HCL 36/2020privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru perioada 2020-2022 la nivelul Comunei Tintesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia2020/07/31
HCL 35/2020privind primirea comunelor Costesti si Ulmeni in calitate de membri si modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-Maracineni” la care comuna Tintesti este membru asociat2020/07/31
HCL 34/2020privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.20202020/07/31
HCL 33/2020privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Primariei comunei Tintesti si a serviciilor publice de subordonare locala2020/07/31
HCL 32/2020privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Tintesti, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de iluminat public si al Caietului de sarcini al comunei Tintesti2020/07/31
HCL 31/2020privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Tintesti pe luna Iulie 20202020/07/31
HCL 30/2020privind Aprobarea modificarii Comisiei pentru inventarierea si atribuirea denumirii strazilor in satul Pogonele2020/06/29
HCL 29/2020privind Insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 20202020/06/26
HCL 28/2020privind Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutul Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzau 2009” la care comuna Tintesti este membru asociat2020/06/26
HCL 27/2020privind acordarea unei recompense financiare la împlinirea vârstei de 100 de ani Consiliul local alcomunei Tintesti2020/05/29
HCL 26/2020privind Înființare rețea de distribuție gaze naturale in comuna Ţinteşti, județul Buzău2020/05/29
HCL 25/2020privind Indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2021 la nivelul comunei Ţinteşti, județul Buzău2020/05/29
HCL 24/2020privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Tintesti pe luna Mai 20202020/05/29
HCL 23/2020privind Imputernicirea domnului Manea Constan tin, consilier achizitii publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru a vota in Adunarea generala a Actionarilor Societatii Comerciale „Trans Bus S.A.” modificarea actului constitutiv al TRANS URBI MIXTURI SRL, societate la care „Trans Bus S.A.”este asociat2020/04/27
HCL 22/2020privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Tintesti pe luna Aprilie 20202020/04/27
HCL 21/2020privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Alexe Paul si validarea mandatului unui nou consilier local pe locul devenit vacant2020/04/27
HCL 20/2020privind Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ţinteşti2020/03/20
HCL 19/2020privind  Aprobarea contribuției sub forma de cotizației a comunei Ţinteşt prin Consiliul local al comunei Ţinteşti în calitate de membru asociat la Asociația Comunelor din România,  pentru anul 20202020/03/20
HCL 18/2020privind Aprobarea contractului de prestare a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activități ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul UAT comuna Ţinteşt, județul Buzău2020/03/20
HCL 17/2020privind Aprobarea subvenției lunare către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău-Mărăcineni2020/03/20
HCL 16/2020privind Aprobarea contribuției sub forma de cotizației a comunei Ţinteşt prin Consiliul local al comunei Ţinteşti în calitate de membru asociat la ADI PRODGAZ Buzau pentru anul 20202020/03/20
HCL 15/2020privind Darea în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei Ţinteşti, județul Buzău către serviciul „Consiliul Local Ţinteşti – Serviciul Salubrizare”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei Ţinteşt, județul Buzău2020/03/20
HCL 14/2020privind Aprobarea plății cotizației aferente anului 2020, pentru UAT Comuna Ţinteşti, județul Buzău, din bugetul local, către Asociația GAL „Ecoul Câmpiei Buzaului”2020/03/20
HCL 13/2020privind Aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței disponibile de 465,49 ha. păşune în proprietatea privată a comunei Ţinteşti2020/03/20
HCL 12/2020privind aprobarea numărului si cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Ţinteşti în semestrul II al anului şcolar 2019-20202020/02/27
HCL 11/2020privind Aprobarea Bugetului local al comun ei Ţinteşti  pe anul 20202020/02/27
HCL 10/2020privind Primirea unui nou membru şi modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău – Mărăcineni” la care comuna Ţinteşti este membru asociat2020/01/17
HCL 9/2020privind Modificarea art.7, alin.(5) din HCL nr.37/2019 privind înființarea şi organizarea serviciului „Consiliul Local Ţinteşti  – Serviciul Salubrizare” serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat şi organizat în subordinea  Consiliului Local Ţinteşti  județul Buzău2020/01/17
HCL 8/2020privind Aprobarea rețelei şcolare de pe raza comunei Ţinteşti pentru anul şcolar 2020 – 20212020/01/17
HCL 7/2020privind Acordul Consiliului Local Ţinteşti pentru utilizarea drumurilor comunale şi de exploatare, ce aparțin domeniului public şi privat al comunei, pentru obiectivul „Construire rețea fibră optică subterană şi aeriană în județul Buzău2020/01/17
HCL 6/2020privind Aprobarea Strategiei anuale a achizițiilor publice şi a Programului anual al achizițiilor publice al comunei Ţinteşti , județul Buzău2020/01/17
HCL 5/2020privind Stabilirea salariilor de bază pentru salariații UAT Ţinteşti , județul Buzău2020/01/17
HCL 4/2020privind Stabilirea unor limite de circulație pe DC 176 Ţinteşti – Pogonele2020/01/17
HCL 3/2020privind Aprobarea Planului de acțiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social2020/01/17
HCL 2/2020privind Aprobarea criteriilor proprii de acordarea a ajutoarelor de urgenta precum şi a prestațiilor financiare pentru anul 20202020/01/17
HCL 1/2020privind Aprobarea utilizarii în anul 2020 a excedentului bugetului local al comunei Ţinteşti rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31.12.20192020/01/17
HCL 65/2019privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei  Tintesti pe luna decembrie 20192019/12/13
HCL 64/2019privind insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 20192019/12/13
HCL 63/2019privind desemnarea Consilierilor locali in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Maxenu2019/11/29
HCL 62/2019privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tip V1 pentru interventia in situatii de urgenta2019/11/29
HCL 61/2019privind alocarea de sume din bugetul local, in vederea organizarii Pomului de Craciun pentru prescolarii si elevii din comuna Tintesti2019/11/29
HCL 60/2019privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 20202019/11/29
HCL 59/2019privind atribuirea denumirii „Gheorghe Moldoveanu” bibliotecii comunale Tintesti2019/11/29
HCL 58/2019privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Tintesti pentru anul scolar 2020-2021, in vederea emiterii avizului conform de catre Inspectoratul scolar judetean Buzau2019/11/29
HCL 57/2019privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei  Tintesti pe luna octombrie 20192019/10/25
HCL 56/2019privind aprobarea donatiei unor mijloace fixe de la Primaria Municipiului Buzau2019/10/25
HCL 55/2019privind infiintarea si organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul UAT comuna Tintesti, jud. Buzau2019/10/25
HCL 54/2019privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare al Consiliului local Tintesti la data de 30.09.20192019/10/25
HCL 53/2019privind desemnarea comisiei de concurs si de solutionare a contestatiilor, pentru ocuparea unor functii vacante din cadrul serviciului „Consiliul local Tintesti – Serviciu salubrizare” Comunei Tintesti, jud. Buzau2019/09/27
HCL 52/2019privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM SA IFN, pentru proiectul integrat finantat prin PNDR 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala Submasura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica „Modernizare Gradinita program normal sat Maxenu, com. Tintesti, jud. Buzau”2019/09/27
HCL 51/2019privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM SA IFN, pentru proiectul integrat finantat prin PNDR 2014-2020 prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala Submasura 7.6 – Investitii sociale cu protejarea patrimoniului cultural „Modernizare Camin Cultural sat Tintesti, com. Tintesti, jud. Buzau”2019/09/27
HCL 50/2019privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei  Tintesti pe luna Septembrie 20192019/09/27
HCL 49/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Tintesti2019/09/27
HCL 48/2019privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2019 al aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti si serviciul public de interes local din subordinea Consiliului local Tintesti2019/09/27
HCL 47/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Tintesti pe trimestrul III al anului 20192019/08/29
HCL 46/2019privind achizitionarea unui numar de 1461 europubele2019/08/29
HCL 45/2019privind aprobarea Raportului de reevtaluare a activelor fixe aflate in domeniul public si privat al comunei Tintesti2019/08/29
HCL 44/2019privind aprobarea unor masuri de intocmire a nomenclatorului stradal al comunei Tintesti, jud. Buzau2019/07/31
HCL 43/2019privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare al Consiliului local Tintesti la data de 30.06.20192019/07/31
HCL 42/2019privind inregistrarea Primariei comunei Tintesti in Sistemul National Electronic de Plati online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online2019/07/31
HCL 41/2019privind aprobarea cotizatiei, pentru GAL – Ecoul Campiei Buzaului, cu sediul in Orasul Pogoanele, jud. Buzau precum si pentru Asociatia Comunelor din Romania – Filiala judeteana Buzau2019/07/08
HCL 40/2019privind primirea comunei Vernesti in calitate de membru si modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-Maracineni” la care comuna Tintesti este membru asociat2019/07/08
HCL 39/2019privind rectificarea bugetului local al comunei Tintesti pe trimestrul III 20192019/07/08
HCL 38/2019privind participarea comunei Tintesti, in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”2019/06/28
HCL 37/2019privind infiintarea si organizarea serviciului „Consiliul local Tintesti – Serviciul Salubrizare”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, infiintat si organizat in subordidea Consiliului local al comunei Tintesti, jud. Buzau2019/06/28
HCL 36/2019privind predarea catre MDARP prin CNI SA, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – „Sala  de sport scolara, Scoala Gimnaziala Pogoanele, comuna Tintesti, jud. Buzau”2019/06/28
HCL 35/2019privind insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 20192019/06/28
HCL 34/2019privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2026, a Planului local de actiune in domeniul serviciilor sociale, precum si Procedura de identificare a situatiilor de risc de separare a copiilor de parinti si a monitorizarii situatiei familiilor cu copii in situatii de risc si a copiilor separati de parati la nivelul comunei Tintesti2019/06/28
HCL 33/2019privind aprobarea numarului si cunatumul burselor scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Tintesti in semestrul II al anului scolar 2018-2019 si semestrul I al anului scolar 2019-20202019/06/28
HCL 32/2019privind aprobarea modificarii si completarii contractului nr. 1235/11.05.2012 de asociere in participatiune a Consiliului local Tintesti, cu SC First Look Solutions SRL si de constituirea a dreptului de uzufruct, in vederea realizarii unui parc eolian in comuna Tintesti, jud. Buzau2019/05/31
HCL 31/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti2019/05/31
HCL 30/2019privind insusirea rapoartelor de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, pe anul 20182019/05/31
HCL 29/2019privind aprobarea contului de executie privind bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Tintesti pe trimestrul I 20192019/05/31
HCL 28/2019privind aprobarea modificarii contractului nr. 1235/11.05.2012 de asociere in participatiune a Consiliului local Tintesti, cu SC First Look Solutions SRL si de constituirea a dreptului de uzufruct, in vederea realizarii unui parc eolian in comuna Tintesti, jud. Buzau2019/04/25
HCL 27/2019privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului – legitimatiei de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap2019/04/25
HCL 26/2019privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a a numarului maxim de posturi pentru anul 2019 al aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti2019/04/25
HCL 25/2019privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2020 la nivelul comunei Tintesti, jud. Buzau2019/04/25
HCL 24/2019privind aprobarea participarii comunei Tintesti prin Consiliul local Tintesti, in calitate de asociat – membru fondator, la constituirea ADI „Progaz Buzau 2020”2019/04/11
HCL 23/2019privind aprobarea platii cotizatiei destinate realizarii in comun a investitiei „Statii calatori pe DN2B” datorata de comuna Tintesti, jud. Buzau la ADI Buzau-Maracineni2019/04/11
HCL 22/2019privind aprobarea Planului de paza al comunei Tintesti pe anul 20192019/04/11
HCL 21/2019privind aprobarea platii cotizatiei pentru anul 2019, datorata de comuna Tintesti, jud Buzau la ADI Buzau-Maracineni2019/04/11
HCL 20/2019privind adoptarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local Tintesti2019/04/11
HCL 19/2019privind indreptarea unor erori materiale survenite in HCL nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a invatamantului preuniversitar de pe raza comunei Tintesti, pentru anul scolar 2019-20202019/03/29
HCL 18/2019privind abrogarea art. 2 din HCL nr. 47/29.11.2018 privind desemnarea reprezentantului comunei Tintesti, prin Consiliul local al comunei Tintesti, in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Trans-Bus SA Buzau2019/03/29
HCL 17/2019privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Tintesti in anul 20192019/03/29
HCL 16/2019privind stabilirea locurilor in care pot fi instalate amenajari provizorii pe domeniul public2019/03/29
HCL 15/2019privind utilizarea excedentului bugetului local, aferent anului 2018 in cursul anului 2019, pentru sectiunea dezvoltare2019/03/21
HCL 14/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare drum comunal nr. 33, Maxenu – Odaia Banului – Frasinu, com. Tintesti, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in PNDL2019/02/20
HCL 13/2019privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Tintesti  HCL nr. 13 din 20.02.20192019/02/20
HCL 12/2019privind stabilirea, constatarea si sanctionarea unor contraventii savarsite pe raza administrativ teritoriala a comunei Tintesti, jud. Buzau2019/02/20
HCL 11/2019privind aprobarea organigramei, a numarului de personal, a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti, precum si al aparatului permanent al Consiliului local2019/02/20
HCL 10/2019privind aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta in familie2019/02/20
HCL 9/2019privind infiintarea unei noi statii de autobuz pentru cursele regulate de persoane in regim judetean2019/01/31
HCL 8/2019privind amplasarea unor indicatoare rutiere in satul Pogonele, com. Tintesti, jud. Buzau2019/01/31
HCL 7/2019privind aprobarea organizarii retelei scolare a invatamantului preuniversitar pe raza comunei Tintesti pentru anul scolar 2019-20202019/01/31
HCL 6/2019privind insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 20182019/01/31
HCL 5/2019privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare al Consiliului local Tintesti pe anul 20182019/01/31
HCL 4/2019privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social2019/01/31
HCL 3/2019privind aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutoarelor de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale pentru anul 20192019/01/31
HCL 2/2019privind aprobarea utilizarii in anul 2019 a excedentului bugetului local al comunei Tintesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.20182019/01/08
HCL 1/2019privind modificarea cap. I art. II alin. I si a Cap. VII „Alte taxe locale” din HCL nr. 41/2018 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 20192019/01/08
HCL 55/2018privind stabilirea salariilor de baza ale salariatilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Tintesti, jud. Buzau2018/12/18
HCL 54/2018privind aprobarea acordarii indemnizatiei de hrana pentru  dna. Rotarescu Cristina, consilier juridic in cadrul Aparatului permanent al Consiliului local Tintesti2018/12/18
HCL 53/2018privind acordarea premiului de excelenta dnei. Rotarescu Cristina, consilier juridic in cadrul Aparatului permanent al Consiliului local Tintesti2018/12/18
HCL 52/2018privind stabilirea salariului de baza si salariul lunar pentru dna. Rotarescu Cristina, consilier juridic in cadrul Aparatului permanent al Consiliului local Tintesti2018/12/18
HCL 51/2018privind rectificarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local  Tintesti pentru luna Decembrie al anului 20182018/12/18
HCL 50/2018privind aprobarea organigramei, a numarului de personal, a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tintesti, precum si al aparatului permanent al Consiliului local2018/12/18
HCL 49/2018privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Tintesti2018/12/18
HCL 48/2018privind aprobarea tarifelor de calatorie propuse pentru serviciul de transport public de persoane realizat cu mijloace de transport ale SC TRANS BUS SA Buzau pe teritoriul comunei Tintesti, jud. Buzau2018/11/29
HCL 47/2018privind desemnarea reprezentantului Comunei Tintesti prin Consiliul local al comunei Tintesti, in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala Trans Bus SA Buzau2018/11/29
HCL 46/2018privind aprobarea participarii Comunei Tintesti, jud. Buzau la majorarea capitalului social al SC. TRANS BUS SA2018/11/29
HCL 45/2018privind aprobarea organizarii retelei scolare a invatamantului preuniversitar pe raza comunei Tintesti pentru anul scolar 2019-20202018/11/29
HCL 44/2018privind rectificarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local  Tintesti pentru luna Noiembrie al anului 20182018/11/29
HCL 43/2018privind alocarea de sume din bugetul local, in vederea organizarii Pomului de Craciun pentru prescolarii si elevii din comuna Tintesti HCL nr. 43 din 29.11.20182018/11/29
HCL 42/2018privind infiintarea unor noi statii de autobuz pentru cursele regulate de persoane in regim judetean2018/11/29
HCL 41/2018privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 20192018/11/29
HCL 40/2018privind primirea de noi membrii si modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau-Maracineni” la care comuna Tintesti este membru asociat2018/11/29
HCL 39/2018pentru stabilirea unor masuri privind liberul acces la informatiile de interes public2018/10/31
HCL 38/2018privind rectificarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local  Tintesti pentru luna Octombrie al anului 20182018/10/31
HCL 37/2018privind implementarea proiectului „Achizitie autogunoiera in cadrul Serviciului public de Salubritate, comuna Tintesti, jud. Buzau”2018/10/12
HCL 36/2018privind aprobarea modificarii si completarii Strategiei de dezvoltare locala a comunei Tintesti pentru perioada 2014-20202018/10/12
HCL 35/2018privind rectificarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local  Tintesti pentru luna Septembrie al anului 20182018/09/28
HCL 34/2018privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local, ca membrii in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Maxenu2018/09/28
HCL 33/2018privind rectificarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local  Tintesti pentru luna August al anului 20182018/08/31
HCL 32/2018privind suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2018/08/31
HCL 31/2018privind acordarea de premii banesti elevilor Scolii Gimnaziale Maxenu, comuna Tintesti, care au obtinut rezultate bune la invatatura in anul 2017-20182018/08/31
HCL 30/2018privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare al Consiliului local Tintesti pe trimestrul II al anului 20182018/08/31
HCL 29/2018privind aprobarea cotizatiei, pentru GAL – Ecoul Campiei Buzaului, cu sediul in Orasul Pogoanele, jud. Buzau precum si pentru Asociatia Comunelor din Romania – Filiala judeteana Buzau2018/08/31
HCL 28/2018privind rectificarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local  Tintesti pentru luna Iulie al anului 20182018/07/18
HCL 27/2018privind aprobarea apartenentei la domeniul privat al comunei Tintesti a unei suprafete de 1250mp, situata in satul Maxenu, comuna Tintesti2018/07/09
HCL 26/2018privind insusirea dispozitiilor domnului primar nr. 152/24.05.2018 privind rectificarea bugetului local pe luna mai 2018 si nr.172/06.06.2018 privind rectificarea bugetului local pe luna iunie 2018 2018/06/28
HCL 25/2018privind aprobarea utilizarii in anul 2018 a excedentului bugetului local al comunei Tintesti rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31.12.20172018/05/31
HCL 24/2018privina aprobarea programului de audiente acordat cetatenilor de catre Primarul, Viceprimarul si Consilierii locali ai comunei Tintesti in anul 20182018/05/31
HCL 23/2018privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2018 al comunei Tintesti2018/04/27
HCL 22/2018privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare al Consiliului local Tintesti pe trimestrul I al anului 20182018/04/27
HCL 21/2018privind aprobarea organizarii retelei scolare a invatamantului preuniversitar pe raza comunei Tintesti pentru anul 2018-20192018/04/27
HCL 20/2018privind insusirea rapoartelor anuale de evaluare a aplicarii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, pe anul 20172018/04/27
HCL 19/2018privind aprobarea perioadei pentru pasunatul animalelor, cetatenilor cu domiciuliul in comuna Tintesti, jud. Buzau2018/03/09
HCL 18/2018privind completarea HCL nr. 43/27.10.2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 20182018/03/09
HCL 17/2018privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei Tintesti2018/03/09
HCL 16/2018privind insusirea raportului de evaluare avand ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spatiul cu destinatia „farmacie”2018/03/09
HCL 15/2018privind darea in folosinta gratuita catre Parohia Maxenu a terenului in suprafata de 1250mp, teren intravilan din domeniul privat al comunei Tintesti, reprezentand curtea bisericii2018/03/09
HCL 14/2018privind aprobarea casarii, dezmembrarii si valorificarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in patrimoniul comunei Tintesti2018/03/09
HCL 13/2018privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local Tintesti pentru anul 20182018/02/16
HCL 12/2018privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tintesti2018/02/16
HCL 11/2018privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri, in vederea punerii in aplicare a sentintei civile nr. 157/20102018/02/16
HCL 10/2018privind aprobarea Planului de paza al comunei Tintesti pe anul 20182018/02/16
HCL 9/2018privind aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutoarelor de urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale pentru anul 20182018/02/16
HCL 8/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social2018/02/16
HCL 7/2018privind insusirea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 20172018/01/26
HCL 6/2018privind modificarea HCL nr. 43/27.10.2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 20182018/01/26
HCL 5/2018privind aprobarea „Procedurii de executie silita a creantelor fiscale restante datorate Bugetului local al comunei Tintesti, jud. Buzau, prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile aflate in propietatea sau copropietatea contribuabilului”2018/01/26
HCL 4/2018privind aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii unui autoturism2018/01/08
HCL 3/2018privind acordarea sporului lunar de dificultate din salariul de incadrare, incepand cu data de 01.04.2016 si pana la incetarea activitatii din domeniul fondului functiar2018/01/08
HCL 2/2018privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local2018/01/08
HCL 1/2018privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare al Consiliului local Tintesti pe anul 20172018/01/08
HCL 55/2017privind stabilirea salariilor de baza ale salariatilor din aparatul de specialitate al primarului si din aparatul permanent al Consiliului local al comunei Tintesti, jud. Buzau2017/12/18
HCL 34/2017privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Tintesti, jud. Buzau2017/07/31
HCL 32/2017privind reincadrarea personalului salarizat din aparatul de specialitate al primarului si din aparatul permanent al consiliului local al comunei Tintesti, jud. Buzau2017/07/31
HCL 18/2017privind adoptarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local Tintesti pentru anul 20172017/03/24
HCL 10/2016privind adoptarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Consiliului local Tintesti pentru anul 20162016/01/29

Comments are closed.